Missie, visie en doelstellingen

Professioneel, lerend en resultaatgericht zijn de drie sleutelwoorden/kerntaken in de missie.

 • Professioneel in het ontwikkelen van hoogwaardig beroepsgerichte onderwijs voor onze doelgroep door bekwame trainers en docenten in te zetten.
 • Lerend, door steeds te evalueren, bij te sturen om een hogere kwaliteit te bereiken die past binnen de ontwikkeling van bedrijven/instellingen.
 • Resultaatgericht om daadwerkelijk die mogelijkheden voor kinderen en jonge voortijdige schoolverlaters aan te bieden die aansluiting vinden op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Een duidelijke visie ligt ten grondslag aan het werk van stichting TANA. Deze visie gaat er van uit dat elke jongere beschikt over potenties, specifieke eigenschappen en talenten, die ontwikkeld kunnen worden.

De focus is niet gericht op het gebrek of de achterstand maar veeleer op de mogelijkheden en de versterking van de al aanwezige potenties. De visie ten opzichte van de doelgroep is samen te vatten in drie kernwaarden: relatie, inhoud en verantwoordelijkheid.

Stichting TANA stelt zich ten doel het in de ruimste zin des woord aandragen, stimuleren en (doen) verzorgen van alle vormen van vakgericht onderwijs, educatie en trainingen, in het bijzonder ten behoeve van de drop-outs.

Indien door andere organisaties een beroep op Stichting TANA wordt gedaan voor het verzorgen van vocational trainingen voor een groep volwassenen, die niet direct tot de doelgroep van Stichting TANA behoort, wordt hieraan ook  meegewerkt.

Enkele van de subdoelen zijn:

 • Jongeren in staat stellen tot het volgen van tweede kans onderwijs en voorkomen dat zij afhaken tijdens het opleidingsproces.
 • Jongeren bewuste keuze laten maken  door het aanbieden van cognitieve en sociale vaardigheden.
 • Het verhogen van het zelfvertrouwen van de jongeren.
 • Versterken van de kansen van de drop-outs op de arbeidsmarkt.

TANA streeft er naar dat:

 • De jongere zijn persoonlijkheid gaat ontdekken en positieve relaties opbouwt binnen zijn persoonlijke leeromgeving. Het accent ligt op de acceptatie van de jongere, het verhogen van het zelfvertrouwen en het versterken van de zelfwaarde.
 • De jongere inhoudelijk gemotiveerd is en inzicht heeft in zijn competenties.
 • De jongere verantwoordelijkheid draagt voor het werk wat hij/zij levert vanuit de professionele kennis en vaardigheden die bij TANA  zijn opgedaan.
 • De jongere een attitude aanleert die hoort bij zijn/haar beroepsopleiding.